شعر رنگین - موژان
صفحه اصلی | فهرست کلیه مطالب | تماس با نویسنده | نسخه موبایل | آر اس اس

1391/5/4

امیرخیزی

دفتر   : اشکی از رگ

ردیف : 7

شعر رنگین خمیازه هایم را باد شخم زد  ...

نجواهایم آهنگ سیلاب شد !

خوابهایم را زردِ پاییز بشارت داد ..

و آنگاه که ...

کبوترمیانِ ترانه هایش چرت می زد ...

کوه درون دره ای لغزید و...

خفت !

و خودم فهمیدم  ...

که دستانم  بر وَهم  آویخته  

و دیدگانم در سیاهچاله های احساس ...

سراغِ رویایی از نور میگیرند !

و خودم می دیدم ...

با دو چشمی که در اعماق افق کاشت دلم ...

که خدای عاشق ،

رو به من چشمک زد !

ودر آن گوشه ی دور 

تکه ای ابر...

میانِ بغضِ من  ترکید !

نور بر ذهنِ سیاهی ها ریخت  ...

ودرون نفسم...

ذائقه ی  آتش سوخت !

و شنیدم که ...

گل سرخِ  زمینِ سوخته ....

برای کرمهای عاشقِ  خورشید

به رگهای دلش....

نی  زد ! 

واینک ...

نگاهِ من 

آبستن صد پروانه است ...

با بوسه ای  بر بال  

و نغمه ای سوتک شده برشاخکهایشان!

نگاهی در انتظارِفصلِ  درو ...

به عمقِ  پیله هایی 

که زندگی ام را برحجمِ  خالی آنها رنگ کاشته ام  ....

با شعری ....

چنین رنگین !www.shereno.com

Pichak go Up